Учасники

Відбудеться презентація костюмів, які були зроблені під час резиденції українських сценографок в Грузії. Ці костюми – частина Українського павільйону Тбіліського бієнале сценографії, що був створений Львівською галереєю сценографії.
Учасниці:
Любов Душина, художниця Харківського Театру Для Дорослих (м. Харків)
Людмила Нагорна, багато років поспіль була головною художницею Київської Опери (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва). Сьогодні є ВО завідувачки кафедри Сценографії та екранних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури України (м. Київ).
Юлія Заулична, головна художниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька, а також постійно співпрацює з незалежним «Диким театром» та Івано-Франківським Національним академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. І. Франка (Київ-Одеса).
Марія Погребняк, головна художниця Театру на Подолі (м. Київ)
Тетяна Чухрій, головна художниця Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії (м. Миколаїв).
Ольга Новікова, сценографка, живописиця, художниця з графіки, створює вистави в Національному центрі театрального мистецтва ім. Леся Курбаса (м. Київ).
Учасники форуму:
Анна Духовична, художник-постановник Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ).
Андрій Александрович, заслужений діяч мистецтв, художник-постановник Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ).
Наталія Рудюк, художник-постановник Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ).
Олександр Друганов, художник-постановник Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ).
Марія Левитьска, головний художник Національної опери України, заслужений діяч мистецтв України, Лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Академік Національної академії мистецтв України, Народний художник України (м. Київ).
Володимир Карашевський, головний художник Молодого національного академічного театру (м. Київ).
Борис Орлов, художник і актор Молодого національного академічного театру (м. Київ).
Сергій Маслобойщиков, заслужений діяч мистецтв, художник-постановник, який співпрацює з Національним академічним драматичним театром ім. І.Франка та іншими театрами (м. Київ).
Олександр Білозуб, заслужений діяч мистецтв України та народний артист України, художник-постановник Національної оперети України (м. Київ).
Катерина Корнійчук, художниця Київського академічного Театру на Липках (м. Київ).
Олексій Вакарчук, художник-постановник Національного академічного театру драми ім. Лесі Українки (м. Київ).
Наталка та Сергій Ридванецькі, художники-постановники Черкаського академічного театру ім. Т. Г. Шевченка (м. Черкаси).
Андрій Романченко, головний художник Львівського національного театру ім. М. Заньковецької (м. Львів).
Богдан Поліщук, співзасновник Львівської галереї сценографії, художник-постановник, куратор виставок (м. Київ).
Оленка Поліщук, художниця, учасник виставок (м. Київ).
Юрій Ларіонов, художник-постановник Театру на Лівому березі Дніпра, Кропивницького академічного українського музично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницького (Київ-Кропивницький).
Дарія Зав’ялова, головна художниця Львівського Першого академічного театру для дітей та юнацтва (м. Львів).
Анастасія Баторій, художниця (м. Одеса).
Емма Зайцева, заслужений діяч мистецтв України, головний художник Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів А. Ю. та Є.Шерегіїв, (Ужгород); художник-постановник Донецького академічного обласного драматичного театру (Маріуполь-Ужгород); викладач кафедри «Мистецьких дисциплін» Академії культури і мистецтв (м. Ужгород).
Тетяна Гусєва, художниця, співпрацює з Вінницьким академічним українським музично-драматичним театром ім. М. Садовського (м. Вінниця).
Гліб Тищенко, студент курсу сценографії НАОМА (м. Київ).
Виставка триватиме з 15 по 30 листопада (години відвідування: 11.00-19.00)
Під час форуму будуть проводитися зустрічі з учасниками, слідкуйте за оголошеннями. А також під час виставки запланований книжковий вернісаж за тематикою сценографії. Можна буде придбати чудові книжки.
Куратори форуму:
Лілія Волошина, театрознавець, кандидат мистецтвознавства
Анна Духовична, сценографиня, художниця
Сергій Васильєв, заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасних мистецтв НАМ України
#всепросценографію
#всепровійну
There will be a presentation of the costumes that were made during the residency of Ukrainian scenographers in Georgia. These costumes are part of the Ukrainian Pavilion of the Tbilisi Biennale of Scenography, which was created by the Lviv Gallery of Scenography. Participants: Liubov Dushyna, artist of the Kharkiv Theater for Adults (Kharkov)
Liudmyla Nahorna, for many years in a row was the main artist of the Kyiv Opera (Kyiv Municipal Academic Theater of Opera and Ballet for Children and Youth). Today there is an acting Head of the Department of Scenography and Screen Arts of the National Academy of Fine Arts and Architecture of Ukraine (Kyiv). Yuliia Zaulychna, chief artist of the V. Vasylko Odesa Academic Ukrainian Music and Drama Theater, and also constantly cooperates with the independent “Wild Theater” and the I. Franko Ivano-Frankivsk National Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater (Kyiv-Odesa).
Mariia Pohrebniak, chief artist of the Theatre on Podol (Kyiv)
Tetiana Chukhrii, chief artist of the Mykolaiv National Academic Ukrainian Theater of Drama and Musical Comedy (Mykolaiv).
Olha Novikova, a scenographer, painter, graphic artist, creates performances at the Les Kurbas National Theater Art Center (Kyiv).
Participants of the forum:
Anna Duhovychna, stage designer of the I. Franko National Academic Drama Theater (Kyiv).
Andrii Aleksandrovych, Honored Artist of the Arts, production designer of the I. Franko National Academic Drama Theater (Kyiv).
Nataliia Rudiuk, stage designer of the I. Franko National Academic Drama Theater (Kyiv).
Oleksandr Druhanov, production designer of the I. Franko National Academic Drama Theater (Kyiv).
Volodymyr Karashevskyi, chief artist of the Young National Academic Theater (Kyiv).
Boris Orlov, artist and actor of the Young National Academic Theater (Kyiv).
Serhii Masloboishchykov, honored artist, stage designer, who cooperates with the I.Franko National Academic Drama Theater and other theaters (Kyiv).
Oleksandr Bilozub, Honored Artist of Ukraine and People’s Artist of Ukraine, stage designer of the National Operetta of Ukraine (Kyiv).
Kateryna Korniichuk, artist of the Kyiv Academic Theater on Lypky (Kyiv).
Oleksii Vakarchuk, stage designer of the Lesia Ukrainka National Academic Drama Theater (Kyiv).
Natalka and Serhii Rydvanetski, production artists of the T. Shevchenko Cherkasy Academic Theater (Cherkasy).
Andriy Romanchenko, chief artist of the M. Zankovetska Lviv National Theater (Lviv).
Bohdan Polishchuk, co-founder of the Lviv Scenography Gallery, production designer, curator of exhibitions (Kyiv).
Olenka Polishchuk, artist, exhibitor (Kyiv).
Yurii Larionov, stage designer of the Theater on the Left Bank of the Dnieper, M. Kropyvnytskyi Kropyvnytskyi Academic Ukrainian Music and Drama Theater (Kyiv-Kropyvnytskyi).
Dariia Zavialova, chief artist of the Lviv First Academic Theater for Children and Youth (Lviv).
Anastasiia Batorii, artist (Odesa). Emma Zaitseva, Honored Artist of Ukraine, chief artist of the Brothers A. Yu. and Ye. Sheregiiv Transcarpathian Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater, (Uzhhorod); stage designer of the Donetsk Academic Regional Drama Theater (Mariupol-Uzhhorod); teacher of the Department of “Artistic Disciplines” of the Academy of Culture and Arts (Uzhhorod).
Tetyana Husieva, an artist, cooperates with the M. Sadovskyi Vinnytsia Academic Ukrainian Music and Drama Theater (Vinnytsia).
Hlib Tyshchenko, student of the scenography course at NAFAA (Kyiv).
Meetings with participants will be held during the forum, watch for announcements. And also during the exhibition there will be a book vernissage on the theme of scenography. You can buy great books.
Forum curators
Liliia Voloshyna, theater critic, candidate of art history
Anna Duhovychna, scenographer
Serhii Vasiliev, Honored Artist of Ukraine, Associate Professor, Head of the Department of Cultural Strategies, Initiatives and Technologies of the Institute of Contemporary Art Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine.