Міжнародна онлайн-конференція

📌Міжнародна онлайн-конференція UAScenography 2022
📌Театр в укритті: Больові дотики.
📌22-23 листопада 2022 року
📌Дедлайн подачі заявок: 5 листопада 2022 року
Ця конференція дає змогу українським сценографам, режисерам і театральним діячам поділитися з міжнародними колегами своєю надзвичайною роботою, яку вони виконують у надзвичайно складних умовах в Україні та за кордоном. Ми запрошуємо наших міжнародних колег поділитися напрацюваннями та методами роботи з їхніх власних періодів ізоляції, можливо, під час Covid чи в інші періоди потрясінь. Ми також вітаємо презентації або роздуми про співпрацю, нові способи роботи в ізоляції, онлайн, можливо, з біженцями, творити театр і продовжувати викладати. Ми сподіваємося, що ця можливість поділитися та поміркувати може розвинути нову співпрацю та партнерство.
Теми:
✳Практичні процеси (для українських практиків – сценографів та режисерів)
✅Театр в укритті. Яких змін зазнав театр після початку повномасштабного наступу?
✅Як ви адаптували постановки та репертуар?
✅ Больові переживання для художника. Як змінилися ваші умови праці?
✅Переїзд, практика за кордоном. Плюси і мінуси
✅Сценографічні практики зараз: концепції, рішення, значення.
✳Аналітичні процеси (для українських та закордонних теоретиків і практиків)
✅Як змінився/змінюється український театральний процес?
✅Яких змін зазнав процес сценографії після початку повномасштабного наступу?
✅Як українського художника сприймають у світі.
✅Як змінилося у світі сприйняття українського театрального митця?
✅Як розвивалася міжнародна співпраця та зв’язки за цей час?
✳Навчальні процеси (для українських та іноземних викладачів і студентів)
✅Якими сьогодні є освітні процеси сценографів, режисерів та акторів в Україні?
✅Які є альтернативи та моделі за кордоном?
Формат конференції
Конференція відбудеться онлайн, 22-23 листопада 2022 року
У зв’язку з умовами воєнного стану в Україні конференція проходитиме виключно в онлайн-форматі. На жаль, у разі повітряної тривоги ми будемо змушені перервати зв’язок. Сподіваємось, цього не станеться.
Кожному зі спікерів буде надано 15-20 хвилин для представлення доповідей. Усі доповіді будуть опубліковані на сайті UAScenography 2022.
✳Хто може подати заявку
Усі бажаючі (практики та дослідники-теоретики), які працюють у сфері театру, кіно, телебачення, театральної критики, мультимедійної сценографії, комп’ютерних ігор.
✳Процес подання
Пакет заявок необхідно надати організаторам англійською/українською мовами.
Він повинен містити такі документи:
✅Анотація пропонованої статті/презентації (не більше 350 слів);
✅Біо/резюме заявника із зазначенням поточної професії та основних минулих проектів (макс. 300 слів).
✅Фото автора (авторів)
✅Будь ласка, вкажіть у темі: Конференція
Мова конференції – АНГЛІЙСЬКА/ УКРАЇНСЬКА
✳Результати (програму вибраних статей та презентацій) буде оголошено 10 листопада 2022 року
Заявки та всі пов’язані з ними запитання надсилайте на адресу: uascenography.com@gmail.com з позначкою “Конференція”.
Учасники
📌UAScenography 2022 International Online Conference
📌Theater in shelter: Painful touches.
📌November 22-23, 2022
📌Application deadline: November 5, 2022
This conference offers an opportunity for Ukrainian scenographers, directors and theatre practitioners to share with international colleagues the extraordinary work they are making in immensely difficult circumstances in Ukraine and abroad. We invite our international colleagues to share work and methods of working from their own periods of isolation, perhaps during Covid, or in other periods of upheaval. We also welcome presentations of, or reflections on collaborations, new ways of working in isolation, on-line, with refugees perhaps, to make theatre and continue to teach. We hope that new collaborations and partnerships may develop from this opportunity to share and reflect.
Topics
✳Practical Processes
(for Ukrainian practitioners – scenographers and directors)
✅Theater in shelter. What changes has theater undergone since the full-scale offensive started?
✅How did you adapt the staging and repertoire
✅Painful experiences for the artist. How have your working conditions changed?
✅Re-location, practice abroad. Pros and cons
✅Scenography practices now: concepts, solutions, meanings.
✳Analytical processes (for Ukrainian and international theorists and practitioners)
✅How has the Ukrainian theater process changed/is it changing?
✅What changes has the scenography process undergone since the full-scale offensive started?
✅How the Ukrainian artist is perceived in the world.
✅How is/has perception of the Ukrainian theater artist changed in the world?
✅How have international collaborations and connections developed in this time?
✳Educational processes
(for Ukrainian and international teachers and students)
✅What are the educational processes of scenographers, directors and actors in Ukraine today?
✅What are alternatives and models abroad?
Conference format
The Conference will take place online, on November 22-23, 2022
Due to the conditions of martial law in Ukraine, the conference will be held exclusively in an online format. Unfortunately, in the event of an air alert, we will be forced to interrupt communication. We hope this will not happen.
Each of the speakers will be given 15-20 minutes to present their reports. All papers will be published on the UAScenography 2022 website
📌Who can apply
All interested persons (practitioners and theoretical researchers) who work in the field of theater, cinema, television, theater criticism, multimedia scenography, computer games.
📌Submission process
The application package must be submitted to the organizers in English.
It must contain the following documents:
✅Abstract of the proposed article/presentation (max.350 words);
✅Applicant’s bio/resume indicating current occupation and major past projects (max. 300 words).
✅Photo of the author (authors)
✅Please include in the subject line: Conference
✅Language of conference is ENGLISH / UKRAINIAN
📌Results
The programme of selected articles and presentations will be announced on November 10, 2022
Applications and all related questions should be sent to e-mail: uascenography.com@gmail.com
Participants