International Online Conference

Lviv National
Academy of Arts

📌Міжнародна онлайн-конференція UAScenography 2022

📌Театр в укритті: Больові дотики.
📌22-23 листопада 2022 року
📌Дедлайн подачі заявок: 5 листопада 2022 року
Ця конференція дає змогу українським сценографам, режисерам і театральним діячам поділитися з міжнародними колегами своєю надзвичайною роботою, яку вони виконують у надзвичайно складних умовах в Україні та за кордоном. Ми запрошуємо наших міжнародних колег поділитися напрацюваннями та методами роботи з їхніх власних періодів ізоляції, можливо, під час Covid чи в інші періоди потрясінь. Ми також вітаємо презентації або роздуми про співпрацю, нові способи роботи в ізоляції, онлайн, можливо, з біженцями, творити театр і продовжувати викладати. Ми сподіваємося, що ця можливість поділитися та поміркувати може розвинути нову співпрацю та партнерство.
Теми:
✳Практичні процеси (для українських практиків – сценографів та режисерів)
✅Театр в укритті. Яких змін зазнав театр після початку повномасштабного наступу?
✅Як ви адаптували постановки та репертуар?
✅ Больові переживання для художника. Як змінилися ваші умови праці?
✅Переїзд, практика за кордоном. Плюси і мінуси
✅Сценографічні практики зараз: концепції, рішення, значення.
✳Аналітичні процеси (для українських та закордонних теоретиків і практиків)
✅Як змінився/змінюється український театральний процес?
✅Яких змін зазнав процес сценографії після початку повномасштабного наступу?
✅Як українського художника сприймають у світі.
✅Як змінилося у світі сприйняття українського театрального митця?
✅Як розвивалася міжнародна співпраця та зв’язки за цей час?
✳Навчальні процеси (для українських та іноземних викладачів і студентів)
✅Якими сьогодні є освітні процеси сценографів, режисерів та акторів в Україні?
✅Які є альтернативи та моделі за кордоном?
Формат конференції
Конференція відбудеться онлайн, 22-23 листопада 2022 року
У зв’язку з умовами воєнного стану в Україні конференція проходитиме виключно в онлайн-форматі. На жаль, у разі повітряної тривоги ми будемо змушені перервати зв’язок. Сподіваємось, цього не станеться.
Кожному зі спікерів буде надано 15-20 хвилин для представлення доповідей. Усі доповіді будуть опубліковані на сайті UAScenography 2022.
✳Хто може подати заявку
Усі бажаючі (практики та дослідники-теоретики), які працюють у сфері театру, кіно, телебачення, театральної критики, мультимедійної сценографії, комп’ютерних ігор.
✳Процес подання
Пакет заявок необхідно надати організаторам англійською/українською мовами.
Він повинен містити такі документи:
✅Анотація пропонованої статті/презентації (не більше 350 слів);
✅Біо/резюме заявника із зазначенням поточної професії та основних минулих проектів (макс. 300 слів).
✅Фото автора (авторів)
✅Будь ласка, вкажіть у темі: Конференція
Мова конференції – АНГЛІЙСЬКА/ УКРАЇНСЬКА
✳Результати (програму вибраних статей та презентацій) буде оголошено 10 листопада 2022 року
Заявки та всі пов’язані з ними запитання надсилайте на адресу: uascenography.com@gmail.com з позначкою “Конференція”.
Учасники!
22 листопада 12.00-18.00

12.00 -12.15

1. Лілія Волошина, театрознавець, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри режисури та майстерності актора КНУКіМ, куратор форуму UAScenography 2022 (Україна, Київ)

Вітальне слово, презентація форуму

12.15. – 12.45

2. Емма Зайцева, заслужений діяч мистецтв України, головний художник Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв, викладач кафедри мистецьких дисциплін Закарпатської академії культури і мистецтв (Україна, м. Ужгород).

Тема: Адаптація Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) в сценічному просторі Закарпаття.

12. 45 – 13.15. (за грузинським часом 14.45 – 15.15)

3. Ніно Гунія, президент Tbilisi Biennale of Stage desing (Грузія, Тбілісі)

Тема: Тбіліське бієнале сценографії 2022: досвід розвитку

13.15. – 13.45.

4.

Роман Лаврентій, театрознавець, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету ім. І.Франка (Україна, Львів)

Софія Роса-Лаврентій, театрознавець, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету ім. І.Франка (Україна, м. Львів)

Тема: Навчання під час війни: із досвіду студентів факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка (Україна) у Празькій академії перформативних мистецтв (Чеська Республіка)  (березень – червень 2022 р.).

13.45. – 14.15.

5. Наталія Руденко-Краєвська, сценограф, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету ім. І.Франка, ст. викладач Львівської національної академії мистецтв (Україна, м. Львів)

Тема: Презентація навчального посібника «Основи сценографії» в контексті сценографічних шкіл України ХХ ст.

14.15. – 14.45  (за віденським часом 13.15.- 13.45)

6.Доктор Ебі Коен, бразильська сценографиня, художня керівниця, дизайнерка виставок і кураторка. Президентка OISTAT обрана на термін 2021-2025. Міжнародне визнання здобула за її роботу в театрі, виставках, кіно та живих заходах, з проектами, реалізованими у Великобританії, Німеччині, Португалії, Нідерландах, Чехії, Суринамі, Тайвані, Японії, Бразилії та Аргентині. Кандидатка філософії з теорії та практики театру.

Тема: Міжнародні мости, що долають стіни та розривають кордони

 

Перерва 14.45-15.15.

 

15.15 – 15.45.

7. Сергій Васильєв, заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, куратор форуму UAScenography 2022 (Україна, Київ)

Тема: Режисер та художник в сучасному театрі

15.45 – 16.15.

8. Наталія Владимирова, доктор мистецтвознавства, професор, викладач КНУКіТ ім. І. Карпенка-Карого (Україна, м. Київ)

Тема: Сучасна сценографія: виклики та реальність

16.15. – 16.45

Анна Духовична, сценографка Національного академічного театру ім. І. Франка, живописець, куратор форуму UAScenography 2022 (Україна, Київ)

Марія Левитська, заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, головний художник Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка (Україна, Київ)

Тема: Реалії життя українського сценографа після початку повномасштабної війни

16.45 – 17.15

10. Людмила Нагорна, багато років поспіль була головною художницею Київської Опери (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва). Сьогодні є ВО завідувачки кафедри Сценографії та екранних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури України (Україна, м. Київ).

Тема: Студентство в реаліях війни

Модератори: Лілія Волошина і Світлана Олексюк

 

📌UAScenography 2022 International Online Conference
📌Theater in shelter: Painful touches.
📌November 22-23, 2022
📌Application deadline: November 5, 2022
This conference offers an opportunity for Ukrainian scenographers, directors and theatre practitioners to share with international colleagues the extraordinary work they are making in immensely difficult circumstances in Ukraine and abroad. We invite our international colleagues to share work and methods of working from their own periods of isolation, perhaps during Covid, or in other periods of upheaval. We also welcome presentations of, or reflections on collaborations, new ways of working in isolation, on-line, with refugees perhaps, to make theatre and continue to teach. We hope that new collaborations and partnerships may develop from this opportunity to share and reflect.
Topics
✳Practical Processes
(for Ukrainian practitioners – scenographers and directors)
✅Theater in shelter. What changes has theater undergone since the full-scale offensive started?
✅How did you adapt the staging and repertoire
✅Painful experiences for the artist. How have your working conditions changed?
✅Re-location, practice abroad. Pros and cons
✅Scenography practices now: concepts, solutions, meanings.
✳Analytical processes (for Ukrainian and international theorists and practitioners)
✅How has the Ukrainian theater process changed/is it changing?
✅What changes has the scenography process undergone since the full-scale offensive started?
✅How the Ukrainian artist is perceived in the world.
✅How is/has perception of the Ukrainian theater artist changed in the world?
✅How have international collaborations and connections developed in this time?
✳Educational processes
(for Ukrainian and international teachers and students)
✅What are the educational processes of scenographers, directors and actors in Ukraine today?
✅What are alternatives and models abroad?
Conference format
The Conference will take place online, on November 22-23, 2022
Due to the conditions of martial law in Ukraine, the conference will be held exclusively in an online format. Unfortunately, in the event of an air alert, we will be forced to interrupt communication. We hope this will not happen.
Each of the speakers will be given 15-20 minutes to present their reports. All papers will be published on the UAScenography 2022 website
📌Who can apply
All interested persons (practitioners and theoretical researchers) who work in the field of theater, cinema, television, theater criticism, multimedia scenography, computer games.
📌Submission process
The application package must be submitted to the organizers in English.
It must contain the following documents:
✅Abstract of the proposed article/presentation (max.350 words);
✅Applicant’s bio/resume indicating current occupation and major past projects (max. 300 words).
✅Photo of the author (authors)
✅Please include in the subject line: Conference
✅Language of conference is ENGLISH / UKRAINIAN
📌Results
The programme of selected articles and presentations will be announced on November 10, 2022
Applications and all related questions should be sent to e-mail: uascenography.com@gmail.com

Participants / Schedule of the UAScenography 2022 International Online Conference

November 22

(for Ukrainians it starts at 12.00 PM

11.00 AM – for Vienna

2.00 PM – for Tbilisi)

 

12.00 – 12.15

Liliia Voloshyna, theater expert, Candidate of Art History, teacher of the history of scenography, curator of the UAScenography 2022 forum (Ukraine, Kyiv)

Welcome speech, presentation of the forum

12.15 – 12.45

Emma Zaitseva, Honored Artist of Ukraine, chief artist of the Sheregii brothers Transcarpathian Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater, teacher of the department of artistic disciplines of the Transcarpathian Academy of Culture and Arts (Ukraine, Uzhhorod)

Topic: «Adaptation of the Donetsk Academic Regional Drama Theater (Mariupol) in the stage space of Transcarpathia».

12. 45 – 13.15 (14.45 – 15.15 – for Tbilisi)

Nino Gunia, president of Tbilisi Biennale of Stage desing (Georgia, Tbilisi)

Topic: Tbilisi Biennale of Stage desing 2022: development experience

13.15. – 13.45.

Roman Lavrentii, theater expert, candidate of art history, associate professor of the Department of Theater Studies and Acting at I. Franko Lviv National University  (Ukraine, Lviv)

Sofiia Rosa-Lavrentii, theater critic, candidate of art history, associate professor of the Department of Theater Studies and Acting at the I. Franko Lviv National University (Ukraine, Lviv)

Topic: «Education during the war: from the experience of students of the Faculty of Culture and Arts of the Ivan Franko Lviv National University  (Ukraine) at the Prague Academy of Performing Arts (Czech Republic) (March – June 2022)»

13.45. – 14.15.

Nataliia Rudenko-Kraievska, scenographer, Candidate of Art History, teacher of I. Franko Lviv National University, Lviv National Academy of Arts (Ukraine, Lviv)

Topic: Presentation of the textbook “Fundamentals of Scenography” in the context of scenographic schools of Ukraine of the 20th century.

14.15. – 14.45  (13.15. – 13.45 for Vienna)

Dr Aby Cohen, Brazilian scenographer, artistic director, exhibition designer and curator. OISTAT President elected for the term 2021-2025. Internationally recognized for her work in Theatre, Exhibition, Film and Live Events, with projects realized in the United Kingdom, Germany, Portugal, the Netherlands, Czech Republic, Suriname, Taiwan, Japan, Brazil and Argentina. PhD in Theatre Theory and Practice.

Topic: International bridges overcoming walls and breaking borders

Break 14.45-15.15.

15.15 – 15. 45.

Serhii Vassyliev, Honored Artist of Ukraine, Associate Professor, Head of the department of cultural strategies, initiatives and technologies of the Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine,  curator of the UAScenography 2022 forum (Ukraine, Kyiv)

Topic: Director and artist in modern theater

15.45 – 16.15.

Nataliia Vladymyrova, doctor of art history, professor of Karpenko-Karyi KNUTCT (Ukraine, Kyiv)

Topic: Modern scenography: challenges and reality

16.15. – 16.45

Anna Duhovychna, scenographer of the  I. Franko National Academic Theater, painter, curator of the UAScenography 2022 forum (Ukraine, Kyiv)

Maria Levytska, chief artist of the Taras Shevchenko National Opera and Ballet Theatre of Ukraine (Ukraine, Kyiv)

Topic: The realities of the life of a Ukrainian scenographer after the start of a full-scale war

16.45 – 17.15

Liudmyla Nahorna, for many years in a row she was the main artist of the Kyiv Opera (Kyiv Municipal Academic Theater of Opera and Ballet for Children and Youth). Today, is the Head of the Department of Scenography and Screen Arts of the National Academy of Fine Arts and Architecture of Ukraine (Ukraine, Kyiv).

Topic: Studentship in the realities of war

Moderators: Liliia Voloshyna and Svitlana Oleksiuk

LINK Invitation:

Alex – ProEnglish Theatre is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: International Online Conference UAScenography 2022
Time: Nov 22, 2022 11:30 AM Kyiv

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82212540567?pwd=Y0xjdEMrVUFtRmR5bmRPSjh6K09pZz09

Meeting ID: 822 1254 0567
Passcode: 272286
One tap mobile
+17193594580,,82212540567#,,,,*272286# US
+12532050468,,82212540567#,,,,*272286# US